محصولات

روغن های مخصوص موتورهای بنزینی

اهمیت پخش کالا آن هم ازنوع پخش مویرگی دربازارهای گسترده امروز برکسی پوشیده نیست، استفاده از لغت صنعت نیزبه دلیل اهمیت آن ونیز وجود فرآیندهای مختلف درشکل گیری واجراء به آن اطلاق می گردد، ازاین رو شرکتهای موفق دراین صنعت الزاما شرکتهای عریض وطویل با ساختارهای متعدد و موازی مدیریتی واجرایی نمی باشند . لذا شرکت کارسان پخش سیال به همین منظور جهت توزیع با رویکرد پخش سراسری فعالیت خود را شروع کرد.

gulf